Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin

WÓJT GMINY KRZĘCIN

73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7 (woj. zachodniopomorskie), tel./fax: 95 765 5213, www.krzecin.pl

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących

mienie komunalne gminy Krzęcin

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

ha

Opis nieruchomości/Obciążenia nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie miejscowym

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

( zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1.

367/2

Działka rolna  w obrębie ewidencyjnym gruntów rolnych Żeńska

 

0,30

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  rolna położona w obrębie wsi Żeńsko gmina Krzęcin.  Kształt działki regularny, sąsiedztwo korzystne  , teren płaski  klasa bonitacyjna bardzo dobra, dostępność dobra.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

SZ1C/00028261/6

Brak planu w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin, dla przedmiotowej nieruchomości   określono kierunek rozwoju : tereny rolne orne.

 

10 376,00

2 000,00

110,00

2

78

Działka rolna w obrębie ewidencyjnym gruntów rolnych Chłopowa

0,23

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  rolna położona w obrębie wsi Chłopowo gmina Krzęcin.  Kształt działki regularny, sąsiedztwo korzystne  , teren płaski  klasa bonitacyjna  przeciętna, dostępność dobra.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

SZ1C/00028261/6

Brak planu w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin, dla przedmiotowej nieruchomości   określono kierunek rozwoju : tereny rolne orne.

7 476,00

1 200,00

80,00

3

6/5

Działka rolna w obrębie ewidencyjnym gruntów rolnych Rakowa

0,30

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  rolna położona w obrębie wsi Rakowo  gmina Krzęcin.  Kształt działki regularny, sąsiedztwo korzystne  , teren płaski  klasa bonitacyjna  przeciętna , dostępność dobra.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem innych zobowiązań

SZ1C/00028261/6

Brak planu w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin, dla przedmiotowej nieruchomości   określono kierunek rozwoju : tereny rolne orne.

8 576,00

1700,00

90

4

336/3

Działka rolna w obrębie ewidencyjnym gruntów rolnych Granowa

0,36

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  rolna położona w obrębie wsi Granowo gmina Krzęcin.  Kształt działki regularny, sąsiedztwo korzystne  , teren płaski  klasa bonitacyjna  lepsza , dostępność dobra.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem innych zobowiązań

SZ1C/00028261/6

Brak planu w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin, dla przedmiotowej nieruchomości   określono kierunek rozwoju : tereny rolne orne.

12 176,00

2 000,00

150,00

5

298

Działka rolna w obrębie ewidencyjnym gruntów rolnych Granowa

1,81

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  rolna położona w obrębie wsi Granowo gmina  Krzęcin.  Kształt działki regularny, sąsiedztwo korzystne  , teren płaski  klasa bonitacyjna  bardzo dobra , dostępność dobra.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem innych zobowiązań

SZ1C/00028261/6

Brak planu w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin, dla przedmiotowej nieruchomości   określono kierunek rozwoju : tereny rolne orne.

58 876,00

11 000,00

600,00

 

Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które wpłacą wadium na wybraną nieruchomość - w terminie do 17  sierpnia  2018r. do godz. 15.00.  oraz w tym samym terminie przedłożą niżej wymienione oświadczenia:

 1.  Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych – wzór nr 2,
 2.  Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa – wzór nr 3,
 3.  Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych – wzór nr 4

Uwaga: Wymóg dotyczący złożenia w/w oświadczeń nie dotyczy  uczestnika przetargu ubiegającego się o nabycie dz. nr 78 obrębu Chłopowo

Druki oświadczeń są dostępne na naszej stronie:  bip.krzecin.pl  w zakładce - przetargi

 Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Krzęcinie: GBS Oddział Krzęcin nr 13 -8359-0005-0000-0778-2000-0010.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018r. o  godz. 10:00. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 (sala narad „U Wójta”).

Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrali, zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, kiedy oferent wyłoniony w drodze przetargu uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ponoszą nabywcy nieruchomości. Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzęcinie oraz opublikowane na stronie internetowej www.krzecin.pl. Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 pokój nr 13 tel. 95 765 5228.

 

Krzęcin dnia, 17 lipca 2018r.

                                                                                                            WÓJT GMINY KRZĘCIN

                                                                                                                                                                                                            Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Warunki przetargu

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Krzęcin.
 2. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
 5. Osoby fizyczne, które wpłaciły wadium, pozostające w związku małżeńskim, przed przystąpieniem do przetargu, w przypadku udziału w przetargu jednego z nich ( w związku z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) przedłożą oświadczenie z podpisem drugiego współmałżonka, poświadczone za zgodność podpisu na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Wadium zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 9. Wójt Gminy Krzęcin zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Krzęcin, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Należność za nabyta nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy.
 12. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrywa nabywca.

 

Krzęcin, dnia 17 lipca 2018r.                                                                                                                                        WÓJT GMINY KRZĘCIN

                                                                                                                                                                                    Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wzor_2 PO NOWELIZACJI-nowy dzierzawa.doc (DOC, 41.50Kb) 2018-07-17 09:12:56 135 razy
2 wzor_3 PO NOWELIZACJI-nowy dzierzawa.doc (DOC, 46.00Kb) 2018-07-17 09:12:56 182 razy
3 wzor_4_PO_NOWELIZACJI-nowy dzierzawa.doc (DOC, 84.50Kb) 2018-07-17 09:12:56 222 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 17-07-2018 09:12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Szymanowski 17-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 25-09-2018 07:45:15