Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXXIII/240/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin.

UCHWAŁA NR XXXIII/240/2018
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014 – 2024 stanowiącej załącznik do uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1.    W Rozdziale VI. Kierunki Rozwoju Gminy Krzęcin,  Punkt 3. Tabela z celem operacyjnym: Podniesienie poziomu przedsiębiorczości inwestycyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Krzęcin otrzymuje brzmienie:

Tytuł celu operacyjnego

Podniesienie poziomu lokalnej przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Krzęcin

Opis

Rozwój przedsiębiorczości, pojmowanej zarówno w kategoriach społecznych, tj. ludzkiej aktywności, jak i gospodarczych, jest niezbędnym warunkiem ogólnego rozwoju przynoszącego poprawę życia mieszkańców i ważnym celem działania władz lokalnych.

Rozwój przedsiębiorczości powinien być rozpatrywany w szerszym kontekście różnych elementów składających się na ogólny efekt rozwoju lokalnego. Te elementy lokalne to: środowisko, kultura, społeczność, gospodarka i władza. Władze lokalne mają pewien wpływ na stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości. Gmina posiada w ramach swych kompetencji instrumenty, za pomocą których może oddziaływać na lokalne życie gospodarcze.

Jedną z metod wspierania przedsiębiorczości, zwłaszcza na początkowym etapie, mogą być Centra Przedsiębiorczości Lokalnej.

Centra mają za zadanie:

wspierać rozwój mikro i małej przedsiębiorczości poprzez działalność doradczą i informacyjną- np. pokierować w jaki sposób i gdzie zarejestrować działalność gospodarczą;

organizować bezpłatne doradztwo w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i doskonalenia nabytej wiedzy;

świadczenie pomocy poprzez wymianę doświadczeń z innymi CPLami, a w ten sposób przygotowanie się do uczestnictwa w FestWIKach- Festiwalach Wiejskiej Innowacyjności i Kreatywności (projekt współpracy po 2018 r.);

doradzać pod kątem założenia nowego przedsiębiorstwa, uzyskania środków na sfinansowanie działalności firmy (dotacje i pożyczki ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł);

organizować warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność uczestników oraz ich umiejętności biznesowe;

organizować działania integrujące społeczności lokalne, kształtować poczucie odpowiedzialności społecznej biznesu.

wsparcie lokalnych produktów poprzez udział w ich promocji oraz pomoc w pozyskiwaniu środków na utrzymanie i rozwój produkcji oraz łańcucha sprzedaży;

Innym instrumentem może być oddziaływanie na zjawiska gospodarcze przy wykorzystaniu systemu podatków i opłat. Może ono przyjąć formę obniżenia wysokości podatku od nieruchomości w zależności od tego, jak długo nowo zakładana firma będzie funkcjonowała na terenie Gminy bądź ilu pracowników zatrudni w kolejnych latach.

Oczywiście bardzo ważnym elementem, bez którego nie można planować rozwoju gospodarki lokalnej, jest promocja. Przedmiot działań promocyjnych to produkt gminy. Podejmując się promocji własnej gminy, należy myśleć, odczuwać i działać marketingowo. W wyniku rosnącej walki konkurencyjnej pomiędzy gminami i regionami coraz więcej ośrodków jest zmuszonych traktować samych siebie jako produkt i dążyć do "sprzedania się" na rynku. Na podstawie literatury naukowej można stwierdzić, że produkty gminy obejmują następujące elementy:

zasadnicze - lokalna gospodarka, gmina jako całość składająca się ze struktury fizycznej, funkcji, działalności, atmosfery oraz symbolicznych wartości posiadanych przez mieszkańców;

wspomagające  - specyficzne usługi, udogodnienia czy wartości dostępne właśnie w tym miejscu.

Te elementy oferty zapewnią skuteczną promocję.

Do promowania Gminy Krzęcin jako gminy przyjaznej inwestorom, wykorzystane mogą zostać targi gospodarcze organizowane w Niemczech, np. Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej organizowane w Berlinie. Warto rozważyć w tym aspekcie współpracę z okolicznymi gminami, jak i ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

Korzyści z wdrożenia celu operacyjnego:

przyrost miejsc pracy,

zwiększenie bazy podatkowej, czyli sumy opłat i podatków wpływających do budżetu lokalnego z tytułu prowadzonej na danym terenie działalności gospodarczej,

pojawienie się inwestycji zaspokajających różne lokalne potrzeby,

rozwój lokalnej gospodarki stanowiącej fundament społeczeństwa obywatelskiego (spoiwo więzi społecznych, niezależność, tworzenie miejscowych elit),

przyciąganie inwestycji, programów i dotacji, które są motorem dynamicznego rozwoju,

aktywizacja mieszkańców, czyli ukierunkowanie ich na samodzielne rozwiązywanie problemów, zaspokajanie potrzeb w wyniku inicjatywy i własnej przedsiębiorczości, a nie uzależniania się od urzędowych struktur świadczących pomoc.

Plan działań

Stworzenie  Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej.

Stworzenie systemu zachęt finansowych dla przedsiębiorców.

Promocja gospodarcza lokalnej przedsiębiorczości.

Potencjalne zewnętrzne źródła finansowania.  

Program Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2 i 5), COSME - Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020

 

2.    W Rozdziale VI. Kierunki Rozwoju Gminy Krzęcin, ,  Punkt 3. Tabela z celem operacyjnym: Kształtowanie funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni publicznej otrzymuje brzmienie:

Tytuł celu operacyjnego

Kształtowanie funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni publicznej

Opis

Przestrzeń publiczna wedle obowiązujących przepisów prawnych oznacza obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poziomu jakości życia oraz sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych. Kształtowanie i później dbałość o te przestrzenie jest istotna z punktu widzenia mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz turystów.

W planowaniu przestrzennym liczą się na pewno kwestie estetyki. W związku z tym należy mieć na względzie dostosowanie planowanej zabudowy do tej już istniejącej - pod względem układów i założeń osiedlowych czy chociażby wysokości budynków, które ze sobą sąsiadują. Przede wszystkim więc rewitalizacji powinny zostać poddane place znajdujące się w centrach niektórych wsi z terenu Gminy Krzęcin, co pozwoliłoby na przywrócenie im ich pierwotnej roli - miejsca spotkań publicznych, odpoczynku czy po prostu wszelkich interakcji. W pierwszej kolejności remonty należy przeprowadzić w samym Krzęcinie oraz Granowie  Przybysławiu i Mielęcinie, skupiając się na stworzeniu skwerów z ławeczkami, na których można odpocząć. Warto opracować plan takiej inwestycji przy zastosowaniu uspołecznionej procedury konsultacyjnej. Mieszkańcy mogliby wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb i pomysłów w tym zakresie. Tak podjęta decyzja  posiada legitymację, a nowe miejsce rzeczywiście staje się centrum, w którym chętnie przebywają mieszkańcy. Należy także zadbać o ustawienie odpowiedniej liczby koszy, aby uniknąć zanieczyszczania takich terenów. Na terenie Gminy niestety znane były przypadki niszczenia ich, więc równolegle można prowadzić akcję edukacyjną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Dla mieszkańców, poza estetyką, ważna jest funkcjonalność. Postuluje się więc budowę oraz modernizację placów zabaw. Część z istniejących placów nie spełnia norm estetycznych ani bezpieczeństwa. Ciekawym projektem może być również zainwestowanie w park rozrywki - większy plac, na którym bawić się mogłyby dzieci i młodzież, a nawet dorośli (np. dzięki siłowni na powietrzu). Tego typu inwestycja powinna zostać ogrodzona i być może zaopatrzona w monitoring, aby zapobiec dewastacji znajdujących się tam urządzeń.

Dbanie o estetykę i rewitalizacja budynków odnosić się może oczywiście jedynie do tych nieruchomości, którymi bezpośrednio zarządza gmina. W przypadku nieruchomości należących do osób prywatnych czy nawet do firm, możliwość oddziaływania jest niewielka. Gmina jednak próbuje to robić, organizując chociażby konkursy np. na najładniejsze oświetlenie świąteczne posesji czy najbardziej ukwieconą posesję. Są to akcje o stosunkowo niewielkich kosztach, które pozwalają promować pozytywne przykłady dbania o czystość i estetykę otoczenia. W tym wypadku bowiem ważne jest pobudzanie świadomości oraz kształtowanie właściwych postaw. Gmina może niejako "dawać przykład", ozdabiając centralne miejsca w wioskach kwiatami, czy porządkując je. W czasie konsultacji społecznych wskazano również, że pracownicy samorządowi mogliby organizować spotkania z mieszkańcami, aby uświadamiać im, jak duży problem stanowi estetyka najbliższego otoczenia i utrzymanie w nim porządku.

Problem w gminie stanowią także dzikie wysypiska. Rozwiązaniem mogą być w tym wypadku kamery monitoringu w miejscach, w których problem występuje w największym natężeniu. Uzupełnienie zaś powinny stanowić akcje edukacyjne. W walce z problemem gmina musi współpracować z Policją, która posiada z kolei możliwości stosowania sankcji wobec osób wyrzucających odpady w niedozwolonych miejscach. Być może rozwiązaniem byłoby częstsze odbieranie odpadów wielkogabarytowych czy też "nietypowych" od mieszkańców.

Istotną kwestią, której nie można pominąć, określając kierunki rozwoju Gminy Krzęcin, jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja chodników, w tym obniżenie krawężników dostosowanych do poruszania sie osób niepełnosprawnych, zwiększy bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się. Należy również ułatwić dostęp chociażby do Urzędu Gminy m.in. poprzez montaż windy. Dzięki temu Urząd czy szkoły staną się przyjaźniejsze nie tylko dla niepełnosprawnych, ale również dla osób starszych.

Korzyści z wdrożenia celu operacyjnego:

gmina funkcjonalna dla przyjezdnych, mieszkańców, inwestorów; atrakcyjna i estetyczna,

stworzenie centrum wsi (zwłaszcza w Krzęcinie, będącym siedzibą władz lokalnych i urzędów) jako miejsca integracji społecznej,

stabilizacja struktury przestrzennej.

Plan działań

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych.

Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej i obiektów użyteczności publicznej, w szczególności placówek kultury, do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i realizacja programu rewitalizacji:

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Granowo,

przebudowa i modernizacja zespołu folwarcznego przy ul. Zakładowej w Granowie,

rewitalizacja pałacu na ul. Szerokiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Granowo,

przebudowa i modernizacja pałacu w Mielęcinie wraz z zespołem folwarcznym oraz parkiem dworskim,

remont klubu kultury w Mielęcinie,

zagospodarowanie terenów przy amfiteatrze w Krzęcinie oraz nad Jeziorem Krzęcińskim,

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Krzęcin od  ul. Pocztowej poprzez Tylną aż po ul. Niepodległości,

zagospodarowanie terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie,

zagospodarowanie terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie,

przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i utworzenie Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Krzęcinie,

adaptacja górnej kondygnacji budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby mieszkań socjalnych w Przybysławiu,

zagospodarowanie terenu przy zespole rekreacyjno-sportowym oraz przy placu zabaw poprzez utworzenie ogólnodostępnego placu aktywnego wypoczynku w Przybysławiu

przebudowa i modernizacja pałacu w Przybysławiu wraz z zespołem folwarcznym oraz parkiem dworskim.

Potencjalne zewnętrzne źródła finansowania.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

3.    W Rozdziale VI. Kierunki Rozwoju Gminy Krzęcin,  Punkt 3. Tabela z celem operacyjnym: Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego otrzymuje brzmienie:

Tytuł celu operacyjnego

Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego

Opis

Wpływ na jakość życia i konkurencyjność jednostki terytorialnej mają - poza projektami infrastrukturalnymi - także kwestie takie, jak kultura czy sport. Niezwykle istotna jest również aktywność społeczna, przejawiająca się m.in. w tworzonych i funkcjonujących na terenie gminy organizacjach pozarządowych.

Należy pamiętać, że nawet jeśli stowarzyszenie działa „samo dla siebie”, czyli realizuje przede wszystkim cele swoich członków (są to zwykle takie stowarzyszenia, jak kluby sportowe, szachistów itp.), to jednak sprzyja wzrostowi zaangażowania społecznego. W strukturze Urzędu Gminy wyznaczono urzędnika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Ze względu na fakt zatrudniania w Urzędzie Gminy niewielu pracowników merytorycznych, osobie tej - co jest oczywiste i charakterystyczne w przypadku niewielkich gmin i Urzędów Gmin - przydzielono również inne obowiązki służbowe. Warto jednak, aby osoba ta zachęcała innych urzędników do korzystania z potencjału istniejących już w gminie organizacji pozarządowych.

Organizacje z terenu gminy nie zawsze wykazują się dużą aktywnością - zwłaszcza w zakresie bardziej widocznych przedsięwzięć. Często nie mają bowiem wiedzy o tym, jak realizować projekty, skąd czerpać dofinansowanie, jak je rozliczać. W związku z tym najczęściej ograniczają się do spotkań o charakterze bardziej towarzyskim czy hobbystycznym, a nie otwierają na innych mieszkańców i nie próbują ich angażować. Dlatego też gmina powinna oferować (za pośrednictwem swojego pracownika bądź "wynajętych" podmiotów) wsparcie techniczne oraz merytoryczne dla nowo powstających organizacji pozarządowych oraz już działających czy też promować wolontariat. Niezwykle korzystne byłoby również pokazywanie, że organizacje pozarządowe są potrzebne w gminie i zapraszanie ich do współpracy przy realizacji gminnych przedsięwzięć, zwłaszcza w zakresie organizacji imprez ją promujących.

W latach 2018-2024 należy przeprowadzić remonty świetlic wiejskich, w których organizacje pozarządowe mogłyby spotykać się, realizować projekty, a z kolei mieszkańcy organizować wspólne imprezy itp. Remont i wyposażenie świetlic dotyczy budynków w miejscowościach: Granowo, Żeńsko, Przybysław, Krzęcin, Mielęcin, Chłopowo, Objezierze, Rakowo i Kaszewo.

Gmina może również angażować się w proces kreowania liderów lokalnych. Wsparcie w tej dziedzinie można uzyskać z Lokalnej Grupy Działania - często organizują one szkolenia tego typu, dodatkowo wskazują, jak można prowadzić świetlice wiejskie, aby ludzie chętnie się w nich gromadzili. Zdecydowanie łatwiej bowiem dotrzeć do pojedynczych osób niż szerszych grup, natomiast te osoby mogą przyczynić się do aktywizowania kolejnych mieszkańców. Efektem takich działań mogłoby być powstanie Grup Odnowy Wsi/Sołectw/Miejscowości, które działają w wielu miejscach i przyczyniają się m.in. do poprawy ich estetyki. W sołectwie Godzięcin na Dolnym Śląsku mieszkańcy stworzyli taką grupę i wspólnie stworzyli skwer w centrum wsi, własnymi siłami przygotowali drewniane znaki prowadzące do miejscowych atrakcji.

Niezbędna jest również aktywizacja zawodowa i społeczna. Dużą rolę odgrywa tu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który może realizować różnorodne projekty z zakresu aktywizacji, pozyskując na to środki unijne. Środki finansowe powinny być kierowane głównie na projekty z zakresu kształcenia ustawicznego lub zmianę zawodu, dofinansowanie do badań lekarskich związanych z zatrudnieniem, organizację szkoleń dotyczących kompetencji społecznych, świadczenie porad z zakresu poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej. Gmina może również wspierać powstawanie spółdzielni socjalnych (np. wytwarzających produkt lokalny promujący gminę), udostępniając im np. lokale/pomieszczenia gminne. Ważne jest, aby to wsparcie (dotyczące rozwoju kompetencji zawodowych i umożliwienia realizowania się) dotyczyło również osób niepełnosprawnych. Poza szkoleniami pogłębiającymi wiedzę merytoryczną uczestników, należy zadbać o szkolenia tzw. miękkie, które podniosą samoocenę niepełnosprawnych, nauczą ich odwagi i pozwolą poznać inne niepełnosprawne osoby, mogące je wspierać poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami. Dla osób starszych mogłyby powstać struktury np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Co więcej, w dużej mierze mógłby on bazować na już aktywnych osobach np. z Kół Gospodyń Wiejskich czy stowarzyszeń lokalnych - to one mogłyby prowadzić przynajmniej część zajęć. Gminny Ośrodek Kultury mógłby z kolei pomagać szukać osób z konkretnych dziedzin (np. medycyna) do przeprowadzenia bardziej specjalistycznych zajęć czy wykładów.

Na terenie Krzęcina działa również Środowiskowy Dom Samopomocy. Prowadzi on wiele projektów sprzyjających aktywizacji osób w nim przebywających. Dodatkowo należy zagospodarować teren wokół budynku, aby nadawał się do wykorzystania dla korzystających z zajęć w ŚDS, ale także znajdującego się tam Gminnego Ośrodka Kultury.

Problem stanowią także słabe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu kończącego naukę w gimnazjum uczniów z Zespołu Szkół w Krzęcinie. Organizacje pozarządowe z terenu Gminy mogłyby - przy współpracy z urzędnikiem zajmującym się oświatą przygotować projekt zajęć pozalekcyjnych czy wyrównawczych, który odpowiadałby potrzebom dzieci i wypełniał lukę edukacyjną.

Korzyści z wdrożenia celu operacyjnego:

podniesienie jakości życia mieszkańców,

wzrost atrakcyjności oraz konkurencyjności gminy,

integracja społeczna,

wzrost identyfikacji z gminą,

patriotyzm lokalny, -      silna i zintegrowana społeczność,

legitymizacja zmian zachodzących w gminie.

Plan działań

Wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz organizacji pozarządowych na terenie Gminy Krzęcin.

Działania nakierowane na rozwój usług dla osób starszych
oraz niepełnosprawnych.

Opracowanie i wdrożenie planów i działań dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i animacyjnych dorosłych
z zakresu aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości.

Organizacja zajęć kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych na bazie świetlicy wiejskiej oraz pozostałej infrastruktury społecznej wsi.

Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, wpływających na integrację
i aktywność społeczności wsi.

Organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa. 

Potencjalne zewnętrzne źródła finansowania.  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 16-07-2018 13:50:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 24-07-2018 07:49:56