Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXXIII/238/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/238/2018

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 12 lipca 2018 r.

 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. c i art. 51 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala,
co następuje:

 

       § 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę                                            69.596,00 zł                  

w tym:

1.na zadania własne                                                                                                            69.596,00 zł                  

z tego:  

-  Dział  010  rozdział  01095  §  6300                                                                                30.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski, tytułem ogłoszonego Konkursu Marszałka konkursu „Granty sołeckie 2018”. Laureatami są  sołectwa: Chłopowo, Krzęcin i Żeńsko po 10.000,00 zł.

-  Dział  900  rozdział  90001  §  0830                                                                                20.041,00 zł

Wpływ dochodów tytułem wpłat za ścieki.

-  Dział  852  rozdział  85203  §  0960                                                                                     100,00 zł

Wpływ darowizny w formie pieniężnej na zorganizowanie X Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych, pn. „Krok Bliżej Paraolimpiady” w dniu 7 czerwca 2018 r.

-  Dział  921  rozdział  92109  §  0960                                                                                  4.455,00 zł

Wpływ darowizny w formie pieniężnej na zorganizowanie imprezy cyklicznej pod hasłem „Festiwal Lata Nad Małą Iną”.

-  Dział 926  rozdział  92695  § 6300                                                                                  15.000,00 zł

pomoc finansowa w formie dotacji na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej
w 2018 r., zgodnie z umową nr WEiS-II/D/27/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. zawartą
z Województwem Zachodniopomorskim.

 

§ 2.  Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę                                          52.650,38 zł

w tym:

1.na zadania własne                                                                                                            52.650,38 zł

z tego: 

-  Dział  600  rozdział  60016  §  6050                                                                                20.400,00 zł

przesunięcie środków z działu 600 „Transport i łączność” na 757 „Obsługa długu publicznego”.

-  Dział  750  rozdział  75075  §  4210                                                                                        84,40 zł

przesunięcie środków z działu 750 „Administracja publiczna” na dział 926 „Kultura fizyczna” (w ramach funduszu sołeckiego m. Przybysław).

-  Dział  758  rozdział  75818  §  4810                                                                                30.000,00 zł 

uruchomienie w części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki).

-  Dział  900  rozdział  90003  §  4210                                                                                        57,14 zł

przesunięcie środków z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dział 926 „Kultura fizyczna” (w ramach funduszu sołeckiego m. Przybysław).

-  Dział  921  rozdział  92109  §  6060                                                                                     108,84 zł

przesunięcie środków z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na  dział 926 „Kultura fizyczna” (w ramach funduszu sołeckiego m. Przybysław).

-  Dział  900  rozdział  90015  §  4300                                                                                  2.000,00 zł

przesunięcie środków z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dział 926 „Kultura fizyczna” (w ramach funduszu sołeckiego m. Przybysław).

 

             § 3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę                                         422.246,38 zł                                                                                                  

w tym:

1.na zadania własne                                                                                                         422.246,38 zł                                                                                                

z tego:

-  Dział  757  rozdział  75702  §  8110                                                                                50.400,00 zł

z przeznaczeniem na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

-  Dział  852  rozdział  85202  §  4330                                                                                36.000,00 zł

z przeznaczeniem na wniesienie opłat za pobyt mieszkańców Gminy Krzęcin w Domach Pomocy Społecznej na terenie kraju, na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

-  Dział  852  rozdział  85203  §  4210                                                                                     100,00 zł

z przeznaczeniem na organizowanie X Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Krok Bliżej Paraolimpiady”.

-  Dział  900  rozdział  90001  §  4300                                                                                20.041,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków (odbiór nieczystości płynnych z terenu miejscowości Krzęcin przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Mielęcin”, remont układu dyfuzorów napowietrzających w oczyszczalni ścieków
w Chłopowie).

-  Dział  900  rozdział  90001  §  6050                                                                              240.490,10 zł

z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo”.

-  Dział  921  rozdział  92109  §  2800                                                                                  4.455,00 zł

z przeznaczeniem na  zorganizowanie imprezy cyklicznej pod hasłem „Festiwal Lata Nad Małą Iną” przez samorządową instytucję kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie.

-  Dział  926  rozdział  92695  §  6060                                                                                  2.250,38 zł

z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Przybysławiu. Zadanie realizowane
w ramach funduszu sołeckiego.

-  Dział  926  rozdział  92695  §  6060                                                                                38.509,90 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizowaniem projektów przez sołectwa: Chłopowo, Krzęcin i Żeńsko. I tak sołectwo Chłopowo – 15.498,00 zł na doposażenie placu zabaw na terenie WDK Chłopowo, sołectwo Krzęcin – 10.060,00 zł na budowę altany w Krzęcinie jako miejsce wypoczynku i spotkań integracyjnych społeczności lokalnej, sołectwo Żeńsko – 12.951,90 zł na wykonanie siłowni plenerowej zewnętrznej na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Żeńsko, gm. Krzęcin.

-  Dział  926  rozdział  92695  §  6060                                                                                30.000,00 zł        

z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Żeńsko poprzez budowę oświetlenia solarnego boisk wielofunkcyjnych”.

 

            § 4.  Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę                               300,000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu konsolidacyjnego.

           

            § 5.  W związku z restrukturyzacją długu publicznego zwiększa się:

  1.  plan przychodów     §  952     o kwotę                                             6.594.125,00 zł
  2.  plan rozchodów       §  992     o kwotę                                             6.294.125,00 zł

Plan przychodów zwiększa się tytułem zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zaciągniętych kredytów i pożyczek (6.294.125,00 zł) oraz na pokrycie deficytu budżetu (300.000,00 zł).

Plan rozchodów zwiększa się tytułem spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

           

            § 6.  Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 6.294.125,00 zł.

 

            § 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

 

            § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 16-07-2018 13:42:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 24-07-2018 07:47:37