Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

na „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY KRZĘCIN
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY”

  I. Zamawiający:

            Gmina Krzęcin

            73-231 Krzęcin

            ul. Tylna 7

            tel.  (95)76552-13; fax: (95)76552-13;            

            e-mail: urzad@krzecin.pl lub skarbnik-krzecin@o2.pl 

II. Podstawa prawna:

     Postępowanie prowadzone przez Gminę Krzęcin –zamówienie publiczne o wartości przekraczającej 10.000 euro, a nie przekraczającej 30.000 euro – na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy.

III. Przedmiot zamówienia:

 1. Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Krzęcin oraz podległych jednostek  organizacyjnych, obejmującej:

1.1. Bieżącą obsługę bankową, w tym:

a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,

b)  obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,

c) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,

d)  przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki od Zamawiającego (zapewnienie możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego w godzinach od 8.00 do 14.45),

e)  dokonywanie wypłat gotówkowych (zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego w godzinach od 8.00 do 14.45.

f)   wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,

g)  wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),

h)  możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,

i)   potwierdzenie otwarcia i zamknięcia  rachunków bankowych,

j) realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej:

    - zlecenia płatnicze (w formie papierowej) złożone do godziny 14.00 realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,

     - przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,

k) dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 12-tej,

1.2.Wdrażanie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków
dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina i jednostki organizacyjne) w formie internetowej lub HOME BANKINGU, w tym:

     - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,

  - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie,

     - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu.

1.3.  Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego.

       Naliczanie miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego (powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca).

1.4. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,

       1) wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania, na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym, jeśli przekroczą one wartość 100.000,00 zł w formie lokat terminowych (OVER NIGHT) według następujących zasad:

       - codziennie na lokaty jednodniowe (nocne), pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym,

       - w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2,3,4 lub 5-cio dniowe, pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym

       2) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe, itp.).

          3) przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień    31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Gminy,

1.5. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za:

       - otwieranie i zamykanie rachunków bankowych,

       - za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,

       - za realizację przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu Gminy i jednostek podległych,

                   - od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,

                   - za sporządzanie wyciągów bankowych,

       - innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,

1.6. Pozostałe usługi bankowe:

a) wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego i jednostek podległych oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.

b) wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania wolnych środków w postaci oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych oraz lokat terminowych,

c) udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Gminy, odnawialnego kredytu krótkoterminowego do wysokości określonej na dany rok przez Radę Gminy w uchwale budżetowej,

d)  elektroniczna obsługa kont bankowych,

e)  udostępnienie usługi HOME BANKING,

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat   terminowych,

g)  Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.

2.  Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej.

a)  Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,

b)  Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji
   na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,

c) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Krzęcin i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego,

3. Inne bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Krzęcin
i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.    
a) W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz  liczba rachunków i innych czynności bankowych, usług i produktów może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowę na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania,

b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość prowizji, opłat, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień  o decyzji Zarządu wykonawcy lub innego organu Wykonawcy,

c) Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w ofercie, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności kompleksowej obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy,

d) Przy możliwości udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wyliczenia oferty proszę przyjąć kwotę kredytu do 300.000,00 zł na 12 miesięcy, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:

- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją    wekslową,

- kredyt będzie uruchamiany w każdym roku budżetowym na wniosek Zamawiającego na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Gminy

- termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku,

- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,

- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,

- zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,

- za postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Bank pobiera jednorazową prowizję w wysokości określonej w ofercie przy czym wysokość prowizji nie może przekroczyć 0,80 % kwoty kredytu, odsetki będą naliczane za każdy dzień, od wykorzystanej kwoty kredytu i będą pobierane z rachunku bieżącego Gminy raz w miesiącu.

4.1. Bank zawrze umowę z Gminą Krzęcin o prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze obejmującą wszystkie jednostki organizacyjne Gminy,

4.2 Niniejszym warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Krzęcin:

 • Budżet Gminy Krzęcin (organ),
 • Urząd Gminy w Krzęcinie
 • Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie
 • Zespół Szkół w Krzęcinie
 • Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie

 

Jednostki organizacyjne Gminy będą miały prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfikacji jednostki, tj. brak możliwości zaciągnięcia kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

5.  Informacje dodatkowe:

1) Plan dochodów budżetu na 2015 r.  - 13.007.931,50 zł,

2) Plan wydatków budżetu na 2015 r.  - 12.379.753,50 zł,

3) Zadłużenie na dzień 01.01.2015 r.  -   6.673.938,34 zł,

4) Ilość rachunków bankowych (w 2014 r.)  - 22

5) Ilość przelewów (w 2014 roku) – 5.362 szt.

6) Kwota wypłat gotówkowych (w 2014 r.) –  1.637.721,34 zł (196 szt.)

7) Kwota wpłat gotówkowych (w 2014 r.) – 1.440.193,28 zł  (580 szt.)

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

 KOD CPV 66110000-4 – usługi bankowe

 KOD CPV 66113000-5 – usługi udzielania kredytu

IV. ZAMÓWIENIA:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 3 lat, tj.

od 01 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

 

VI. Opis warunków w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny   spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP

1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

3. Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust.1 w/w ustawy.

4.  Posiadają siedzibę centrali, oddziału, filii w miejscowości Krzęcin.

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
     w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

    Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)  Formularz ofertowy –wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1  do zapytania)

2)  Formularz cenowy (załącznik nr 2 do Zapytania),

3)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do Zapytania),

4)  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o  udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 4 do Zapytania),

5)  Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy (w formie oryginału załącznik nr 5 do Zapytania),

6)  Oświadczenie/zaświadczenie o posiadaniu współczynnika wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnego z zapisem art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.),

7)   Potwierdzenie uprawnień do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe ( załącznik nr 6 do Zapytania)

8)   Proponowany projekt umowy

9)  Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

10)  Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta (wymagane gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta).

 VII.1.Informacje dodatkowe: 

1.  Oferta wykonawcy, która nie spełnia wymagań zawartych w pkt.1 zostanie   odrzucona

2.  Oferta zostanie oceniona zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie IX niniejszego zapytania.

Pisemne oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, do dnia
10 czerwca 2015 r. do godz. 10.00 z dopiskiem „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzęcin i jednostek organizacyjnych Gminy. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.  10.06.2015 r. godz. 10.15”

4.  Otwarcie ofert nastąpi 10.06.2015 r. o godzinie 10.15.

VIII.   Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z   wykonawcami.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem (nr fax-957655213) lub elektronicznie e-mail urzad@krzecin.pl.
 2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Danuta Tuńska – Skarbnik Gminy Krzęcin, tel. (95)765-52-13,wew.16 lub na adres e-mail: skarbnik-krzecin@o2.pl   

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.  oferta spełnia wymagania określone niniejszym Zapytaniem,

1.2.  oferta została złożona przez Zamawiającego w terminie,

1.3.  wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2.  Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3.  Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustalona w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100 pkt.).

4.  Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli.

Lp.

Nazwa Kryterium

Waga

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena prowadzenia rachunku (wyrażona
w złotych) – suma – (P1)

60 %

60 pkt.

2.

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych  (oprocentowanie środków  x współczynnik, wyrażone w procentach) - (P2)

15 %

15 pkt.

3.

Oprocentowanie lokat OVERNIGHT (oprocentowanie środków  x współczynnik, wyrażone w procentach) – (P3)

15 %

15 pkt.

4.

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M plus marża, wyrażone w procentach) –(P4)

10 %

10 pkt.

 

Razem liczba punktów – (P)

100 %

100 pkt.

 

5.  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z czterech kryteriów. Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru:

P=P1+P2+P3+P4

gdzie:

P1 – liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Cena prowadzenia rachunków (suma),

P2 –liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,

P3 – liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie lokat OVERNIGHT,

P4 – liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Maksymalna  liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów.

6.   Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie przekazana pisemnie wszystkim uczestnikom oraz umieszczona na stronie  www.bip.krzecin.pl

7.  Z przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający sporządzi protokół.

 

X. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty uwzględnia zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.  Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawićw „Formularzu ofertowym” (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

 1. Oferta musi być zapakowana w zamkniętą kopertę wewnętrzną i zewnętrzną.
 2. Koperta zewnętrzna winna być oznaczona:

Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzęcin i jednostek organizacyjnych Gminy Krzęcin.

Nie otwierać przed 10 czerwca 2015 r. przed godz.1015 „ 

 

 1. Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi w pkt.2 musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 10.00 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Oferty zostaną otwarte w sposób jawny przez Komisję przetargową w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz. 10.15  w sali obrad „U Wójta” (na parterze) w Urzędzie Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7.

XII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz cenowy
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków w udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
 5. Oświadczenie o posiadaniu placówki w miejscowości Krzęcin,  
 6. Zezwolenie uprawniającego wykonywania czynności bankowych wydane na  podstawie przepisów ustawy – Prawo bankowe.

 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

                                                         DR BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 IMG_0001.pdf (PDF, 400.21Kb) 2015-06-12 11:18:53 436 razy
2 Zał. nr 6 do oferty.docx (DOCX, 12.15Kb) 2015-05-21 10:02:01 455 razy
3 ZAPYTANIE OFERTOWE.docx (DOCX, 39.13Kb) 2015-05-21 10:01:10 522 razy
4 Zał. nr 1-Formularz ofertowy.docx (DOCX, 17.42Kb) 2015-05-21 10:01:10 492 razy
5 Zał. Nr 2 do oferty-formularz cenowy.docx (DOCX, 16.04Kb) 2015-05-21 10:01:10 485 razy
6 Zał. nr 3 do oferty-art.22.docx (DOCX, 17.25Kb) 2015-05-21 10:01:10 432 razy
7 Zał. nr 4 do oferty-art.24.doc (DOC, 82.50Kb) 2015-05-21 10:01:10 447 razy
8 Zał. nr 5 do oferty.docx (DOCX, 13.28Kb) 2015-05-21 10:01:10 438 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 21-05-2015 10:01:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 21-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 12-06-2015 11:18:53