Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17

Krzęcin, dn. 05.02.2018r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krzęcin o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm. ): Zamawiający - Gmina Krzęcin

zaprasza

Wykonawców do złożenia oferty na: „Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17".

I.    Dane Zamawiajacego:
Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7                                        
73-231 Krzęcin
Telefon: 95 765-52-13
URL: www.krzecin.pl e-mail: urzad@krzecin.pl


II.    Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiot zamówienia: wykonanie wniosku o dofinansowanie (dalej „WOD") wraz z wymaganymi załącznikami w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.- (dalej „Konkurs"), ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dalej „IZ RPO WZ").
CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze.

2.    Zakres prac obejmuje:

Opracowanie WOD wraz ze studium wykonalności zgodnie z wymaganiami Konkursu, w szczególności regulaminem Konkursu i instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie, wraz ze złożeniem Dokumentacji aplikacyjnej do IZ RPO WZ w terminie naboru projektów, tj. do 2 marca 2018 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w LSI2014 do 2 marca 2018 r. do godz. 15:00.
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę/partnera, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 marca 2018 r. W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 9 marca 2018 r.  Przez pisemny wniosek o przyznanie pomocy rozumie się dokument, który generuje się po opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014. W wersji papierowej należy złożyć jedynie przedmiotowy pisemny wniosek o przyznanie pomocy, nie zaś pełny wydruk wniosku o dofinansowanie. do instytucji ogłaszającej konkurs tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. (dalej „WW RPO"). W skład koniecznych opracowań w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wchodzi ponadto w szczególności:
a.    Opracowanie wymaganych Konkursem załączników do wniosku o dofinansowanie, bez załączników, które pozostają w gestii wyłącznie gminy, jak sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzęcin itp. Wymagane załączniki muszą być dołączone do wniosku o dofinansowanie zgodnie z wymaganiami Konkursu;
b.    Wykonawca zobowiązany będzie, na etapie oceny WOD przez WW RPO, do poprawy dokumentu w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji od Zamawiającego o wynikach oceny i wskazówkach WW RPO w zakresie korekty WOD i załączników do WOD, lub w terminie wskazanym przez WW RPO jeżeli termin poprawny dokumentów zostanie wyznaczony jako krótszy niż 7 dni, oraz umożliwiającym skuteczne złożenie korekty wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
3.    Przedmiot umowy powinien być dostarczony do zamawiającego w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej w dwóch egzemplarzach (plik w formacie xml-).
4.    Opis planowanej do realizacji inwestycji będącej przedmiotem WOD:
a. Szczegółowy zakres robót objętych zadaniem obejmować będzie dokumentacja techniczna, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia 12 lutego 2018r.
5.    Cele WOD zostaną określone przez Zamawiającego na podstawie przedsięwzięć wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023. (dalej „LPR").
6.    Termin realizacji zamówienia: do dnia 2 marca 2018r. Termin może zostać wydłużony w przypadku zmiany daty zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu.
7.    Warunki płatności: zapłata nastąpi po dostarczeniu opracowanego WOD wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego i jego protokolarnym odbiorze, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1.    Oferta może być złożona w formie dokumentu papierowego w zamkniętej kopercie, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Krzęcin, 73-231 Krzęcin, ul. Tylna 7  lub w formie elektronicznej na adres urząd@krzecin.pl do dnia 7 lutego 2018r. do godziny 15.30.
Tytuł oferty: „Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17".
2.    Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
3.    Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.   W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, wszystkie podatki łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT (jeśli dotyczy). Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

IV.    Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu (jeśli dotyczy):

o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający wiedzę, potencjał i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, który:
1.  w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę dla jednostki samorządu terytorialnego polegającą na opracowaniu wniosku o dofinansowanie lub studium wykonalności o wartości co najmniej 500 tys. zł, którego przedmiotem były prace budowlane dotyczące zagospodarowania terenów zielonych na wsi lub w mieście wraz z instalacją obiektów małej architektury, potwierdzoną dokumentami o należytym wykonaniu (np. referencje, protokoły).

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
             Najniższa cena.

V.    Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podawania przyczyn.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy zobowiązani są wnosić najpóźniej na 3 dni przed terminem otwarcia ofert
3. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Monika Saganowska tel. 95 765 52 13, inwestycje1@o2.pl
Zdzisław Szymanowski 95 765 52 13, inwestycje1@o2.pl
4. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia oferty.

VI.    Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1. Potwierdzenie wymaganego doświadczenia opisanego w niniejszym zapytaniu;

VII.    Załączniki do zapytania
-    Formularz ofertowy;
-    Wzór umowy;
-    Oświadczenie.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 38.19Kb) 2018-02-09 08:15:56 260 razy
2 ZA_1_formularz_oferty_9.3.doc (DOC, 87.00Kb) 2018-02-05 10:17:17 220 razy
3 Zał.2_Umowa WOD_9.3.doc (DOC, 208.00Kb) 2018-02-05 10:17:17 332 razy
4 ZA_3_owiadczenie_wykonawcy_9.3.doc (DOC, 68.50Kb) 2018-02-05 10:17:17 219 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 05-02-2018 10:17:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 05-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kusal 09-02-2018 08:15:56