Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 49/2017
WÓJTA GMINY KRZĘCIN
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 rok


Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 i pkt 14-17, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. 1300) i Uchwały Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Krzęcin z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 r., ze zmianą w Uchwale Nr XXI/157/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 16 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r zarządza się, co następuje:
§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego zastosowania wśród osób starszych.
§2. 1. Wysokość środków zaplanowanych w Budżecie Gminy Krzęcin na rok 2017 na dotacje realizacji zadania w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa wyżej, tj. na: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego zastosowania wśród osób starszych” wynosi - 8.000 zł;
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Oferty należy składać w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust.2, zgodnie z wzorem – załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§3. 1. Powołuję komisję konkursową w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego, o których mowa wyżej, w następującym składzie:
1. Danuta Tuńska - skarbnik Gminy Krzęcin, przewodnicząca komisji;
2. Anna Kremer – inspektor Urzędu Gminy Krzęcin, członek komisji;
3. Andrzej Krzysztof Ogonowski – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Krzęcin, członek komisji;
4. Sandra Żuk – asystent ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi, zastepca przewodniczącego komisji;
5. Teresa Walczak - Pełnomocnik Wójta Gminy Krzęcin do Spraw Seniorów, członek komisji.
6. Ryszard Przywarty- Sekretarz Gminy, członek komisji.
2. Regulamin komisji, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe w terminie do dnia 25 października 
2017 r.
3. Z prac komisji sporządza się protokół, który przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie wójtowi.
§4. Do obsługi prac komisji, o której mowa w §3, wyznacza się pracownika UG w Krzęcinie zatrudnionego na Samodzielnym stanowisku pracy ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej oraz promocji zatrudnienia .
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_zarz.49.2017 - AKTUALNE.doc (DOC, 393.50Kb) 2017-10-20 10:04:26 178 razy
2 zalaczniki do zarz.49.2017.doc (DOC, 393.50Kb) 2017-09-29 15:01:28 203 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 29-09-2017 14:56:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 29-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 20-10-2017 10:04:26