Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 68/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku.

Na podstawie Art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 poz. 713) oraz art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą nr IX/85/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 26 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 67 z dnia 23 października zmieniającym Zarządzenie nr 11/2020, w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych , rozstrzygam konkurs zgodnie z ust. 2, niniejszego zarządzenia.
2.    Do realizacji zadania pod nazwą „Wsparcie ciągłości realizowanych projektów przez organizacje ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Krzęcin w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” wybieram:
1) Budowa wiaty drewnianej oraz zakup elementów małej architektury  przy placu zabaw w Granowie (ulica Zakładowa) jako miejsca integracji lokalnej społeczności. Działanie w ramach programów rewitalizacyjnych:
a) „Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin” z siedzibą w Krzęcinie i przeznaczam na  wsparcie zadania dotację w wysokości 8.000,00 zł;

§ 2. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Krzęcin a oferentem.

 § 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie pod adresem www.bip.krzecin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Krzęcin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 29-10-2020 14:55:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 29-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 29-10-2020 14:55:51