UCHWAŁA NR XXX/216/2018 w sprawie podziału Gminy Krzęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XXX/216/2018
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Krzęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 12 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 417 § 1-3 i art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4  oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Krzęcin uchwala co następuje:

§1.

Dokonuje się podziału Gminy Krzęcin na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§2.

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Traci moc uchwała Nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzęcin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. U. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 2805) oraz Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 26 lutego 2015 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzęcin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. U. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 1112).

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§5. 

Na ustalenia Rady Gminy w Krzęcinie w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krzęcin i poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin.

§6.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.
3. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Załączniki do pobrania

1 załącznik.docx (DOCX, 19KB) 2018-03-30 12:04:31 134 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 30-03-2018 12:04:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 29-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 30-03-2018 12:04:31